อดีต รมว กระทรวงการคลัง ยอมรับ ปตท. ไม่ได้รายงานเท็จต่อศาลปกครองเรื่องท่อก๊าซ


วันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 15.44 น. เฟซบุ๊ค Thirachai Phuvanataranubala

ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาไกล่เกลี่ยคดีกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ยอมรับว่า ปตท. ไม่ได้รายงานเท็จต่อศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการส่งมอบท่อก๊าซฯ

บันทึก ฉบับวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่ข้าฯ โพสต์ข้อความลงเวปไซต์เฟสบุ๊คชื่อ "Thirachai Phuvanataranubala" เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เกี่ยวกับเรื่องการส่งมอบท่อก๊าซตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อไปเรียกว่าโจทก์ ความว่า "สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ แจ้งโจทก์ว่าทรัพย์สินที่ส่งมอบให้กระทรวงการคลังยังไม่ครบถ้วน และ สตง. ส่งรายงานเรื่องนี้ให้แก่โจทก์อีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ อย่างไรก็ดีโจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ อ้างว่าได้ดำเนินการตามคําพิพากษาแล้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ร่วมกันดำเนินการดังกล่าว ตุลาการจึงได้บันทึกเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ว่าโจทก์ได้ดําเนินตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โจทก์ไม่ได้แจ้งให้ศาลทราบถึงความเห็นแย้งของ สตง. แต่อย่างใด ดังนั้นการกล่าวอ้างของโจทก์ในคำร้องที่ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดที่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนแล้ว จึงเป็นรายงานที่เป็นเท็จต่อศาลปกครองสูงสุด ที่ส่งผลต่อการพิจารณาการบังคับคดีของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้"
ข้าฯ ชี้แจงต่อสาธารณชนว่า ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญา หมายเลขดำที่ อ.๔๕๑๓/๒๕๕๗ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โจทก์ และ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล จำเลย ของศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ความว่า โจทก์ได้รีบหนังสือของ สตง. ฉบับลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งแจ้งรายงานของผู้สอบบัญชีพร้อมความเห็น อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ อันเป็นเวลาหลังจากที่โจทก์ยื่นคำร้องรายงานการปฎิบัติตามคำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ โจทก์จึงมิได้รายงานเท็จเกี่ยวกับหนังสือฉบับดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด
ข้าฯ จึงขอเรียนให้สาธารณชนทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยการโพสต์แบบสาธารณะข้อความตามฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ลงในเว็ปไซต์เฟสบุ๊คของข้าฯ ตลอดไป นอกจากนี้ข้าฯ ไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนข้อความที่บุคคลภายนอกเข้ามาแสดงความเห็นต่อโจทก์ในเรื่องดังกล่าวอย่างไม่สุภาพ จึงขอลบข้อความดังกล่าวเหล่านั้นออกจากเฟสบุ๊คของข้าฯ นับแต่วันนี้ และโจทก์จะเผยแพร่โพสต์ข้อความดังกล่าวของจำเลยลงในสื่อของโจทก์ต่อไป
อนึ่ง การชี้แจงข้อเท็จจริงตามบันทึกฉบับนี้สืบเนื่องจากการไกล่เกลี่ยของคู่ความทั้งสองฝ่ายต่อหน้าศาล เมื่อจำเลยดำเนินการบันทึกเรียบร้อยโจทก์ขอถอนฟ้องคดีนี้ จึงเรียนมาให้ทุกท่านทราบมา ณ โอกาสนี้   


ที่มา https://www.facebook.com/thirachai.phuvanatnaranubala/posts/1140851405948663