ข้อดีข้อเสียบรรษัทพลังงานแห่งชาติ

การศึกษาเรื่องบริษัทน้ำมันแห่งชาติโดยธนาคารโลก พบว่า มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ทั้งนี้ท่านผู้อ่านต้องชั่งใจให้ดี ถึงอนาคต และ ความที่จะได้ และ เสีย

ที่มาภาพ น้องปอสาม

ข้อดี คือ ถ้ารัฐเป็นเจ้าของบริษัทน้ำมันแห่งชาติ ภาครัฐจะได้ข้อมูลในการสำรวจมากขึ้น ซึ่งอาจจะเพิ่มส่วนแบ่งของรัฐได้ เนื่องจากรัฐลงทุนเอง และควบคุมการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียมได้ดีกว่า ส่วนข้อเสีย คือ ถ้าเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลรัฐมากเกินไป อาจเกิดการควบคุมยากขึ้น หากรัฐไปควบคุมมากๆ การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ซึ่งอาจจะไร้ประสิทธิภาพได้

สิ่งที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย คือ นักการเมืองจะไปหาประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบจากองค์กร ซึ่งมีการใช้กำไรไปในทางที่ผิดด้วย และอาจมีการทุจริต (อันนี้ไม่ใช่หรือที่เกรงกลัวกัน ที่ต่อต้านกันมาตลอด ออกมาชุมนุมกันด้วยซ้ำ)

ข้อดี ถือกรรมสิทธิ์แทนรัฐแต่เพียงผู้เดียว

ข้อเสีย ทุนประเดิม 10,000 ล้านบาท และการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียม ซึ่งได้กำไรมาจากบรรษัทปิโตรเลียม

ปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดในประเทศไทย คือ ปัญหาธรรมาภิบาล และการส่งเสริมประชานิยมที่เกิดความเสียหายได้ รวมถึงบทบาทภาคประชาสังคมมีมากเกินไป (นี่ไม่ใช่หรือ ที่เกิดการแทรกแซงทางการเมือง ให้นักการเมืองเข้าไปหากินกันสบาย)

ประเทศที่มีบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลถือหุ้น 100% ซึ่งหลายประเทศที่มีบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ

หรือจะทำให้ บรรษัทน้ำมันแห่งชาติเป็นผู้ร้ายในคราบพระเอก???