ด่วน สนช. มีมติรับร่าง พรบ. ปิโตรเลียม และ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เรียบร้อยแล้วเป็นเอกฉันท์

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 39/2559 ประเด็น ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมและ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม มีมติเป็นเอกฉันท์ ร่าง พรบ. ปิโตรเลียม และ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เรียบร้อยแล้ว

โดยร่าง พรบ.ปิโตรเลียม มีผู้เห็นด้วย 152 คน จาก 173 คน คิดเป็น 84%

ส่วนร่าง พรบ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม มีผู้เห็นด้วย 154 คน จาก 173 คน คิดเป็น 89%